Algemene Voorwaarden

 1.1 De volgende definities verklaren een aantal van de terminologie en afkortingen die in onze Serviceovereenkomst worden gebruikt:

Site” verwijst naar de Volgers-Kopen website die beschikbaar is op https://Volgers-Kopen.nl/ of een andere URL die Volgers-Kopen websites of diensten kan hosten.

Platform” verwijst naar de site en de diensten gezamenlijk.

Gebruiker/jij” betekent elke persoon die gebruik maakt van of toegang heeft tot ons Platform.

Wij / U / Volgers-Kopen” verwijst naar Vipvisibility, de site, en hun partners en filialen.

Het “Privacybeleid” verwijst naar het privacybeleidsdocument dat de regels voor de verzameling, het gebruik en de opslag van de door de gebruikers verstrekte informatie regelt.

Derden” verwijst naar elke toepassing, website, individu of rechtspersoon anders dan Volgers-Kopen.

Inhoud” verwijst naar alle afbeeldingen, tekst, audio- en videogegevens of andere informatie op het platform.

De “gebruikersgegevens” hebben betrekking op de inhoud die door de gebruikers wordt verstrekt.

Onder “diensten” wordt verstaan de diensten die door NextCode AB, via Volgers-Kopen, worden aangeboden zoals die op de site worden geadverteerd.

Software” verwijst naar de toepassingen en functionaliteiten die bij de Diensten worden geleverd.

Abonnementsperiode” betekent de periode waarin uw abonnement bij ons actief is.

Abonnementsgeld” betekent de kosten van het abonnement voor de geselecteerde abonnementsperiode.

Ingangsdatum” betekent de datum waarop de betaling van het Abonnementsgeld wordt verwerkt.

Informatie” verwijst naar informatie over gebruikers die wordt verstrekt met het oog op het gebruik van onze diensten, het contacteren van ondersteuning of het verkrijgen van anonieme statistische informatie die wordt verzameld van gebruikers door middel van cookies of diensten van derden.

Vertrouwelijke informatie” verwijst naar alle informatie die tussen de partijen bij deze overeenkomst wordt vrijgegeven in verband met de diensten, en in het bijzonder, zonder beperking, inhoud die alleen beschikbaar is voor geregistreerde gebruikers. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die voor de openbaarmaking ervan bij een van de partijen bekend was, noch informatie die aan het publiek ter beschikking is gesteld of informatie die bedoeld is om te worden gepubliceerd.

2. 2. Algemene bepalingen

A) Reikwijdte van de diensten

2.1 Volgers-Kopen biedt een platform aan waarmee gebruikers gebruik kunnen maken van online software, om diensten aan te schaffen die volledig beschreven zijn op de site. Toegang tot deze diensten is mogelijk na registratie, wat gebeurt door middel van passende formulieren op de site. Alle diensten op Volgers-Kopen.nl moeten uitsluitend worden gebruikt op rekeningen die aan u toebehoren, anders wordt uw bestelling geannuleerd zonder enige terugbetaling.

2.2 Volgers-Kopen kan niet garanderen dat de Diensten aan uw wensen voldoen of ononderbroken, veilig of foutloos beschikbaar zijn. Volgers-Kopen kan en garandeert geen 100% uptime van haar Diensten. De Diensten kunnen worden onderbroken (i) voor gepland onderhoud, (ii) in geval van overmacht, (iii) voor specifieke gebruikers als gevolg van schorsing of beëindiging van een account, (iv) als gevolg van internetproblemen buiten de invloedssfeer van Volgers-Kopen, (v) als gevolg van bugs in code, hardware of de Diensten zonder dat er een commerciële oplossing bekend is. Volgers-Kopen garandeert op geen enkele manier het aantal “likes” of “subscribers” dat een gebruiker kan ontvangen bij het gebruik van onze diensten.

2.3 Gedurende de Abonnementsperiode verplicht Volgers-Kopen zich om de Gebruiker naar behoefte en binnen haar mogelijkheden bij te staan. De gebruiker stemt ermee in dat Volgers-Kopen niet aansprakelijk is voor problemen die niet worden veroorzaakt door de diensten, de software of het platform.

2.3.2 Nauwkeurigheid van de door Volgers-Kopen.nl gevraagde en door de klant verstrekte informatie. Door gebruik te maken van Volgers-Kopen garandeert u dat u een geldige link of gebruikersnaam opgeeft. Door gebruik te maken van Volgers-Kopen.nl gaat u ermee akkoord dat in geval van afwezigheid van een link of gebruikersnaam in het daarvoor bestemde vakje of in de aanwezigheid van een link of gebruikersnaam, uw bestelling op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving zal worden geannuleerd.

2.3.3 Levering: De aankoop kan enkele uren tot enkele minuten tot enkele jaren duren, afhankelijk van de bestelde hoeveelheden en diensten. Eventuele levertijden die op de site Volgers-Kopen.nl worden vermeld, zijn slechts indicatief en vormen geen garantie voor de snelheid van de levering. Bij overschrijding van de geschatte levertijden kan geen schadevergoeding worden geëist.

B) Subsidiabiliteit

2.4 Door u te registreren voor het gebruik van de Diensten, bevestigt u dat u minstens 18 jaar oud bent. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, weigeren om de Diensten aan te bieden aan een persoon of entiteit en hun criteria om in aanmerking te komen te allen tijde wijzigen. Door gebruik te maken van onze Diensten bevestigt u dat (i) u volledig in staat en bevoegd bent om de voorwaarden, bepalingen, verplichtingen, verklaringen en garanties in deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan en dat u volledig wettelijk bevoegd bent om een bindende relatie aan te gaan, (ii) dat u op verzoek waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie zult verstrekken, en informatie die anderszins in overeenstemming is met deze Voorwaarden en dat u de juistheid van dergelijke informatie zult handhaven, (iii) dat u de Diensten niet zult gebruiken in strijd met deze Voorwaarden of met de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.5 Wij kunnen niet controleren wie het Platform gebruikt, dus het is aan u om te beoordelen of het gebruik van het Platform in overeenstemming is met de lokale wet- en regelgeving. Elke keer dat u ons Platform gebruikt, moet u zich houden aan deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetten, voorschriften en beleid. Als een deel van het Platform niet in overeenstemming is met uw lokale wetgeving, mag u het Platform niet gebruiken. Een dergelijke dienst zal worden beschouwd als “niet beschikbaar in uw omgeving”.

(C) Registratie

2.6 Tijdens het registratieproces wordt u gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, waarvan de verzameling, het gebruik en de opslag wordt geregeld door ons Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving. De gebruikers zijn verplicht om correcte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd in de verstrekte formulieren. Als u informatie verstrekt die in strijd is met de bovenstaande voorwaarden, kunnen wij u de toegang tot onze diensten of een deel daarvan ontzeggen of beëindigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de diensten die voortvloeien uit informatie die niet waar, nauwkeurig, actueel en volledig is.

2.7 U begrijpt dat het uw verantwoordelijkheid is om uw inloggegevens vertrouwelijk te houden. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. Als u ontdekt of vermoedt dat iemand zonder toestemming toegang tot uw account heeft gehad, wordt u geadviseerd ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

(D) Individuele bestellingen

2.8 Gebruikers hebben de mogelijkheid om via onze diensten individuele bestellingen te plaatsen voor hun account op social media en alleen voor hun account. De volledige lijst van beschikbare diensten en prijzen is beschikbaar op de Site. Wanneer u een bestelling plaatst, geeft u ons toestemming om de door u opgegeven betalingsmethode in rekening te brengen voor het bedrag dat op de bestelpagina is aangegeven. Na betaling van de orderprijs zal Volgers-Kopen de gevraagde dienst binnen een redelijke termijn en met voldoende zorg leveren. Wij behouden ons het recht voor, met of zonder kennisgeving, om de hoeveelheid van een bestelling die kan leiden tot een inbreuk op deze voorwaarden, te annuleren of te verminderen, zoals wij naar eigen goeddunken bepalen.

(E) Abonnement

2.9 Gebruikers kunnen de duur van hun abonnement kiezen. De Inschrijvingsperiode begint op de Ingangsdatum en eindigt op dezelfde dag van de maand waarin de gekozen duur van de Inschrijvingsperiode afloopt. Indien de maand waarin de abonnementsperiode afloopt niet de ingangsdatum is, eindigt de abonnementsperiode op de laatste dag van die maand.

2.10 De Abonnementsperiode wordt automatisch verlengd aan het einde van de huidige Abonnementsperiode. De verlengde Abonnementsperiode zal standaard dezelfde duur hebben als de huidige Abonnementsperiode. Abonnementsgelden voor de verlengde Abonnementstermijn worden berekend op basis van de prijzen die vijftien (15) dagen voor het verstrijken van de huidige Abonnementstermijn van kracht waren. Indien u wenst te stoppen met het gebruik van onze Diensten, kunt u de optie voor automatische verlenging in uw Gebruikersaccount ten minste vierentwintig (24) uur voor het verstrijken van de huidige Abonnementsperiode stopzetten. Hoewel u de betaalde dienst op elk moment kunt annuleren, wordt u niet terugbetaald, behalve naar eigen goeddunken of zoals vereist door de wet. Als u wilt stoppen met het gebruik van onze diensten, kunt u dit alleen doen door de automatische verlenging uit te schakelen, in welk geval u gebruik kunt maken van de diensten tot het einde van de huidige abonnementsperiode.

2.11 Volgers-Kopen kan een gratis proefperiode aanbieden voor het gebruik van de Diensten of gratis toegang tot de Diensten die niet onder het abonnement vallen. Elk ongebruikt deel van een gratis proefperiode, indien aangeboden, gaat verloren wanneer de Gebruiker een abonnement aanschaft.

(F) Contact

2.12 Door ons toegang te geven tot uw e-mailadres, gaat u ermee akkoord dat wij contact met u kunnen opnemen met behulp van die contactgegevens, voor alle zaken die betrekking hebben op de Diensten (service-e-mails). Deze e-mails vormen geen “ongevraagde commerciële reclame” en u kunt de ontvangst ervan niet weigeren. U kunt ervoor kiezen om e-mails te ontvangen over inhoud, promoties, speciale aanbiedingen of andere zaken die van belang zijn met betrekking tot Volgers-Kopen en haar affiliates (promotionele e-mails). U kunt er te allen tijde voor kiezen om deze promotionele e-mails niet meer te ontvangen door de instructies in de promotionele e-mails te volgen.

2.13 Als u vragen of suggesties heeft, kunt u contact met ons opnemen via support@Volgers-Kopen.nl, of ons bellen op +46 8580 97233.

3. Beleid voor aanvaardbaar gebruik

3.1 U verbindt zich ertoe geen misbruik te maken van ons platform. Misbruik vormt elk gebruik van, toegang tot of verstoring van het Platform in strijd met de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de toegang tot het Platform of een deel ervan voor een gebruiker opschorten of beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of de noodzaak om te beraadslagen over de redenen voor een dergelijke actie. Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan iedereen op elk moment. Wanneer u ons platform gebruikt, zult u zich niet gedragen op een manier die in strijd is met de van toepassing zijnde voorwaarden, beleidslijnen, wetten en voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het volgende:

(i) ongeoorloofde commerciële communicatie (zoals spam) te verzenden of te posten via het Platform ;

(ii) inhoud of gebruikersinformatie te verzamelen, of op een andere manier toegang te krijgen tot het Platform met behulp van geautomatiseerde middelen (zoals harvesters, robots, spinnen of scrapers) zonder onze toestemming ;

iii) virussen of andere kwaadaardige code te uploaden;

(iv) andere gebruikers te intimideren of lastig te vallen;

(v) inhoud te publiceren of door te geven die onwettig, haatdragend, obsceen, bedreigend, aansporend tot geweld, beledigend, lasterlijk, inbreukmakend op intellectuele-eigendomsrechten, inbreukmakend op de persoonlijke levenssfeer of die grafisch geweld bevat of die kosteloos of op een andere manier aanstootgevend is voor derden;

(vi) treiteren, bedreigen, in verlegenheid brengen of veroorzaken van leed of ongemak voor een andere persoon of entiteit of zich voordoen als een andere persoon of entiteit of anderszins beperken of verhinderen dat een andere persoon het Platform gebruikt of ervan geniet;

(vii) elke actie te ondernemen die een onevenredige belasting van het gebruik van ons platform veroorzaakt, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door Volgers-Kopen ;

(viii) het publiceren of doorgeven van misleidende inhoud.

(ix) informatie of inhoud te communiceren die u niet het recht heeft om beschikbaar te stellen onder enige wet of onder een contractuele of fiduciaire relatie, of die de rechten van een andere persoon schendt of er inbreuk op maakt;

x) de deelname aan of de bevordering van inhoud, piramideschema’s, enquêtes, kettingbrieven of spamming, of de verzending van ongevraagde e-mail via het Platform aan te moedigen;

(xi) het plaatsen of versturen van hyperlinks naar andere websites die in strijd zijn met deze voorwaarden;

(xii) elke schending van deze Voorwaarden te vergemakkelijken of aan te moedigen.

3.2 De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn eigen gebruikersgegevens en voor de gevolgen van het ter beschikking stellen van de gegevens aan derden.

3.3 Indien om welke reden dan ook uw account, of een deel daarvan, wordt opgeschort, verboden, beperkt, geblokkeerd, beëindigd of anderszins gedeactiveerd door Volgers-Kopen, gaat u ermee akkoord zich aan die beslissing te houden. U mag geen ander account aanmaken met de bedoeling om deze beperkingen te omzeilen of om te proberen de beperkingen van uw account te omzeilen zonder onze toestemming. Elke poging om deze beperkingen te omzeilen kan leiden tot de beëindiging van alle huidige en toekomstige rekeningen die u registreert.

4. Intellectueel Eigendom

A) Eigendomsrechten

4.1 Auteursrecht en alle intellectuele eigendomsrechten van het platform behoren toe aan Volgers-Kopen of worden met de juiste autorisaties gebruikt. Dit omvat het ontwerp, alle rechten op databases, handelsmerken, teksten, grafieken, codes, bestanden en links, servicemerken, evenals de selectie en uitvoering ervan. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets in deze Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd of bedoeld om deze intellectuele eigendomsrechten aan u of een derde partij over te dragen.

4.2 Onder voorbehoud van uw naleving van deze Overeenkomst, verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van het Platform en de Software. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst, mag u niet: het Platform of de Software kopiëren, wijzigen of afgeleide werken maken op basis van het Platform of de Software; het Platform of de Software distribueren, overdragen, in sublicentie geven, verhuren, leasen, uitlenen of leasen aan derden; het Platform of de Software reverse-engineeren, decompileren of demonteren; of de functionaliteit van het Platform of de Software op welke wijze dan ook aan meerdere gebruikers ter beschikking stellen.

B) Kennisgeving van de inbreuk

4.3 Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten op een andere manier zijn geschonden, dan verzoeken wij u de volgende informatie te verstrekken aan de auteursrechtenagent van de Site:

1. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsbelang;

2. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

3. 3. Een beschrijving van de plaats waar het materiaal dat u beweert te schenden zich bevindt op de Site of de Applicatie; 4. Een beschrijving van de plaats waar het materiaal dat u beweert te schenden zich bevindt;

4. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres ;

5. Een door u ondertekende verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en

6. Een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of de intellectuele eigendom of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of de intellectuele eigendom op te treden.

4.4 Onze Copyright Agent kan als volgt worden gecontacteerd: E-mail: support@Volgers-Kopen.nl

(C) Gebruikersgegevens

4.5 Gebruikers behouden alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gebruikersgegevens die zij via het Platform verstrekken. Door Gebruikersgegevens te verstrekken, verlenen gebruikers ons een beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende en overdraagbare licentie om dergelijke Gebruikersgegevens te hosten, te reproduceren en te verwerken met als enig doel het verstrekken van de Diensten of klantenondersteuning. Volgers-Kopen zal de Gebruikersgegevens niet gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met deze voorwaarden.

4.6 Omdat wij de inhoud van de Gebruikersgegevens niet controleren, gaat u ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u een illegale activiteit ontdekt, een activiteit die in strijd is met deze Voorwaarden, of een activiteit waarvan u vermoedt dat deze in strijd is met deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving of die op een andere manier aanstootgevend kan zijn. Hoewel we het uploaden van gebruikersgegevens die onwettig, haatdragend, obsceen, bedreigend, aansporend tot geweld, beledigend, lasterlijk, inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten, inbreukmakend op de privacy, of die grafisch geweld bevatten of gratis of anderszins verwerpelijk zijn voor derden, verbieden we uitdrukkelijk het uploaden van inhoud, zodat u er bij deze mee instemt dat u aan dergelijke inhoud kunt worden blootgesteld en dat u het Platform op eigen risico gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om alle inhoud die naar onze mening in strijd is met deze voorwaarden of de toepasselijke wetgeving te verwijderen zonder de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen of een rechtvaardiging te geven. U erkent en gaat ermee akkoord dat Volgers-Kopen geen verplichting heeft met betrekking tot het risico, de schade, de schade of het verlies dat kan voortvloeien uit de inhoud die op het platform wordt ingediend of gedistribueerd.

D) Inhoud van derden

4.8 Bepaalde inhoud op het Platform, zoals reclame, kan door derden worden verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud en wij houden geen toezicht of controle op de inhoud die door derden wordt geleverd.

(E) Vertrouwelijke informatie

4.9 Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst kan van Gebruikers worden verlangd dat zij bepaalde vertrouwelijke informatie aan Volgers-Kopen verstrekken of vrijwillig verstrekken en Volgers-Kopen kan bepaalde vertrouwelijke informatie aan Gebruikers openbaar maken. Met betrekking tot dergelijke informatie komen beide partijen overeen (i) de Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te houden, (ii) alle redelijke maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie te beschermen, (iii) de Vertrouwelijke Informatie niet te onthullen of anderszins beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, (iv) de Vertrouwelijke Informatie alleen te gebruiken voor het beoogde doel, (v) alle Vertrouwelijke Informatie en alle kopieën, uittreksels of afgeleide werken die voortvloeien uit de Vertrouwelijke Informatie te retourneren op schriftelijk verzoek of bij beëindiging van de Overeenkomst, en alle resterende kopieën van de Vertrouwelijke Informatie te vernietigen of te wissen, ongeacht de vorm of het medium waarin de Vertrouwelijke Informatie is opgeslagen.

5. Betaling en prijzen

5.1 Een beschrijving van de prijzen die momenteel beschikbaar zijn voor de Diensten is aangegeven op de site. Hierbij wordt gespecificeerd dat alle tarieven en kosten voor de Diensten of anderszins, exclusief alle belastingen, rechten, heffingen, kosten, vergoedingen of tolheffingen die door de toepasselijke belastingautoriteiten worden opgelegd, en dat u volledig verantwoordelijk zult zijn voor de betaling van dergelijke belastingen, rechten, heffingen, vergoedingen of tolheffingen. U gaat hierbij akkoord met het betalen van dergelijke belastingen, rechten, heffingen, vergoedingen, kosten of tolgelden die van toepassing kunnen zijn als gevolg van uw gebruik van de Diensten en betalingen die u doet aan Volgers-Kopen. Indien Volgers-Kopen een wettelijke verplichting heeft om indirecte belastingen (zoals belasting over de toegevoegde waarde of goederen- en dienstenbelasting) te betalen of te innen op elke verkoop aan u volgens de wetgeving van uw land (waar u gevestigd bent, een vast adres heeft of gewoonlijk verblijft), bent u verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke indirecte belastingen. Indien Volgers-Kopen niet wettelijk verplicht is om indirecte belastingen te betalen of te innen op de verkoop van betaalde diensten, kan het zijn dat u verplicht bent om deze belastingen zelf te beoordelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van uw land (waar u gevestigd bent, een vast adres heeft of gewoonlijk verblijft). Houd er rekening mee dat alle betalingsvoorwaarden die aan u worden gepresenteerd bij het gebruik van of het registreren voor een betaalde dienst worden geacht deel uit te maken van deze Algemene Voorwaarden.

5.2 Wanneer u zich op de Site registreert of een bestelling plaatst, kunt u de wijze van betaling kiezen. Als u met een creditcard betaalt, moet u geldige en actuele informatie verstrekken die nodig is om de betaling te verwerken. U stemt ermee in en geeft ons toestemming om uw creditcard te belasten voor alle kosten en lasten die tijdens uw gebruik van de Diensten moeten worden betaald.

5.3 De abonnementskosten worden berekend op het moment dat u uw registratie op de Site indient. Abonnementsgelden voor de huidige abonnementsperiode worden niet beïnvloed door wijzigingen in de prijs van de Diensten zoals beschreven in artikel 5.6 van deze Overeenkomst.

5.4 U machtigt ons om het Abonnementsgeld aan het einde van de lopende Abonnementsperiode op uw creditcard af te schrijven, tenzij de automatische verlenging op het moment van de verwerking van de betaling is uitgeschakeld.

5.5 Indien een verschuldigd bedrag op de vervaldag niet is betaald, behouden wij ons het recht voor om over het verschuldigde bedrag een rente van 1,5% per maand of de wettelijk toegestane maximumrentevoet, indien deze lager is, in rekening te brengen.

5.6 Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen door herziene tarieven op de Site te publiceren zonder verdere kennisgeving. Dergelijke wijzigingen hebben geen invloed op de huidige abonnementsperiode van de gebruiker. Prijzen die vijftien (15) dagen voor de verlenging van het Abonnement van kracht waren, zullen worden toegepast voor de betaling van de verlengde Abonnementsperiode.

5.7 U hebt het recht om een huidig Plan te allen tijde te upgraden of te downgraden door een nieuw Plan te selecteren uit de collectie van Plannen die beschikbaar zijn op de Site. Het verlagen van het huidige plan kan resulteren in het verlies van de functionaliteit of capaciteit van de rekening, evenals het verlies van klantgegevens.

6. Diensten van derden

6.1 De Diensten kunnen beschikbaar of toegankelijk worden gemaakt in verband met diensten en inhoud van derden (inclusief reclame) waar Volgers-Kopen geen controle over heeft. Wij kunnen u ook linken naar derden. U erkent dat er verschillende gebruiksvoorwaarden en privacybeleidsregels van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van dergelijke diensten en inhoud van derden. Volgers-Kopen onderschrijft dergelijke diensten en inhoud van derden niet en is niet verantwoordelijk voor de producten of diensten van dergelijke derden-aanbieders.

6.2 Sommige van onze diensten kunnen afhankelijk zijn van de externe dienstverlener of volledig door de externe dienstverlener worden geleverd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de beschikbaarheid van dergelijke diensten en dat wij in het geval van dergelijke diensten slechts als tussenpersoon optreden. Wij geven geen garantie op de beschikbaarheid van deze diensten of hun geschiktheid voor een bepaald doel.

6.3 Onze diensten kunnen worden gebruikt in verband met diensten van derden zoals Instagram, Facebook, Twitter en andere. Uw interactie met de Site en de Services wordt verder beheerst door de respectievelijke voorwaarden en het privacybeleid van de derde partij. Volgers-Kopen wordt niet gesponsord, onderschreven, georganiseerd of anderszins ondersteund door deze derde partijen.

7. Schadeloosstelling

7.1 U zult Volgers-Kopen en haar werknemers en gelieerde ondernemingen vrijwaren van en tegen alle claims, geschillen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw toegang tot of gebruik van de Site en onze Services, de inhoud die u verstrekt, of uw schending van deze Voorwaarden.

8. Beperking van de aansprakelijkheid

8.1 U bent het er mee eens dat U, AAN DE UITGEBREIDE PERMITTENTIE DOOR TOEPASSINGSGEBIED, UW EENVOUDIGE EN UITDRUKKELIJKE REGELING in geval van PROBLEM OF DISSATISFACTIE MET HET ACHTERSTEKEN VAN DE DIENST dient te stoppen met het gebruik van de Diensten.

8. 2. AAN DE MAXIMAAL BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN DOOR TOEPASSINGSGEBIEDE WETENSCHAPPELIJKHAPPEN, OFFICIËNTEN, AGENTEN, AFFILIATEN, SUCCESSOREN, ONDERSTEUNERS, BIJZONDERE OF LICENSOREN ZIJN NIET VERPLICHT IN EEN INDIRECT, BIJZONDERE WAARBORG, INCIDENTELE, PUNITIEVE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIG VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, DIRECT OF INDIRECT, OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PLATFORM, APPLICATIES VAN DERDEN OF INHOUD VAN APPLICATIES VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, BELEDIGEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN HET PLATFORM, ONDANKS DE JURIDISCHE THEORIE, ZELFS ALS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEADVISEERD EN ZELFS ALS EEN RECHTSMIDDEL HET ESSENTIËLE DOEL ERVAN NIET BEREIKT.

8.3 Volgers-Kopen, haar werknemers, agenten en bestuurders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en u stemt er hierbij mee in ons te ontheffen van enige aansprakelijkheid die (direct of indirect) voortvloeit uit informatie die via het platform wordt verstrekt, of uit fouten, in of weglatingen van informatie op het platform. Volgers-Kopen is niet aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect) veroorzaakt door uw handelen of beslissingen op basis van uw vertrouwen in de informatie die u via de site wordt verstrekt, noch voor schade veroorzaakt door vertraging, storing of beschikbaarheid van het platform.

9. Veranderingen

9. 1. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN TENZIJ ANDERS BEPAALD IN DEZE OVEREENKOMST, GAAT U ER GEDURENDE DE LOOPTIJD VAN DEZE OVEREENKOMST MEE AKKOORD DAT U: (1) DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST KUNT HERZIEN; EN/OF (2) ELK DEEL VAN DE DIENSTEN DIE ONDER DEZE OVEREENKOMST WORDEN GELEVERD, OP ELK MOMENT KUNT WIJZIGEN ZONDER COMPENSATIE OF EEN BIJZONDER RECHT VAN OPZEGGING. WE ZULLEN DERGELIJKE WIJZIGINGEN, VERVANGINGEN EN UPDATES OP HET PLATFORM PLAATSEN EN DERGELIJKE WIJZIGINGEN, VERVANGINGEN EN UPDATES VAN ONZE SERVICEOVEREENKOMST ZULLEN ONMIDDELLIJK NA HET PLAATSEN ERVAN VAN KRACHT ZIJN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U OP DE HOOGTE BLIJFT VAN DE LAATST GEPUBLICEERDE SERVICEVOORWAARDEN EN U GAAT AKKOORD MET EN BENT GEBONDEN AAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN, VERVANGINGEN EN UPDATES ALS U TOEGANG KRIJGT TOT OF GEBRUIK MAAKT VAN ONZE SERVICE NADAT WE DE BIJGEWERKTE SERVICEVOORWAARDEN HEBBEN GEPUBLICEERD.

10. Beëindiging

10.1. De gebruiker kan deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen door de optie voor automatische verlenging te deactiveren of door zijn gebruik van de diensten te beëindigen indien hij het abonnement niet heeft gekocht. Bij beëindiging van deze overeenkomst zijn alle bepalingen van deze overeenkomst niet langer van kracht, met uitzondering van enige bepaling waarvan redelijkerwijs kan worden afgeleid dat zij van kracht blijft, of waarvan uitdrukkelijk is aangegeven dat zij van kracht blijft.

10.2 Volgers-Kopen kan deze overeenkomst te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder opzegtermijn beëindigen. Volgers-Kopen kan deze overeenkomst zonder opzegtermijn en met onmiddellijke ingang beëindigen indien de gebruiker :

(i) deze overeenkomst schendt;

ii) nalaat de verschuldigde betalingen te verrichten;

(iii) misbruik maakt van de Diensten of de Diensten gebruikt op een wijze die in strijd is met het beleid inzake aanvaardbaar gebruik;

iv) zich bezighoudt met frauduleuze of illegale activiteiten.

10.3 In het geval van beëindiging van deze Overeenkomst zal de Gebruiker niet in staat zijn om de Diensten te gebruiken en kunnen wij alle Gebruikersgegevens op het Platform onmiddellijk verwijderen. Indien de overeenkomst wordt opgezegd, is de gebruiker verplicht de aan Volgers-Kopen verschuldigde vergoedingen onmiddellijk te betalen. Volgers-Kopen is niet aansprakelijk voor enige schade die door de opzegging van deze overeenkomst wordt veroorzaakt.

11. Toepasselijke wetgeving en forumkeuze

11.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Zweden, zonder rekening te houden met de bepalingen van het conflictenrecht, zoals deze van toepassing zijn op overeenkomsten die in Zweden worden gesloten en moeten worden uitgevoerd door Zweedse ingezetenen. U gaat ermee akkoord dat als u een geschil heeft met Volgers-Kopen, u contact met ons opneemt om het op te lossen door middel van onderhandelingen en wederzijds begrip. Als de oplossing niet via onderhandelingen kan worden gevonden, gaat u akkoord en onderwerpt u zich hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van de officiële rechtbanken in Zweden.

12. Slotbepalingen

12.1 Reclame. Alle persberichten, openbare aankondigingen en openbare bekendmakingen door de Gebruiker met betrekking tot deze Overeenkomst of het onderwerp daarvan, inclusief promotie- of marketingmateriaal, dienen voorafgaand aan de distributie door Volgers-Kopen en de Gebruiker te worden gecoördineerd en goedgekeurd.

12.2 Opdracht. Elke partij kan haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst alleen overdragen of afstaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (deze toestemming mag niet op onredelijke wijze worden onthouden).

12.3 Volledige overeenkomst. De bepalingen van deze overeenkomst vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen de partijen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, met betrekking tot dit onderwerp. Geen van beide partijen kan een beroep doen op een onware verklaring van de andere partij waarop zij zich heeft gebaseerd om deze overeenkomst aan te gaan (tenzij een dergelijke onware verklaring op frauduleuze wijze is afgelegd) en de enige rechtsmiddelen van die partij zijn in het geval van contractbreuk zoals bepaald in deze overeenkomst.

12.4 Vergoeding voor beëindiging. Indien enig deel van deze Voorwaarden in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de Voorwaarden.

12.5 Koppen. De koppen van de rubrieken van de voorwaarden zijn alleen voor het gemak van de referentie en hebben geen juridische of contractuele gevolgen.

12.6 Overmacht. In het kader van deze Overeenkomst wordt onder “overmacht” verstaan elke gebeurtenis die buiten de redelijke controle van de betrokken partij valt (met inbegrip van een arbeidsgeschil dat gevolgen heeft voor een derde partij, overheidsvoorschriften, brand, overstroming, ramp, oproer of burgeroorlog, pandemie). Een partij die kennis krijgt van een geval van overmacht dat een tekortkoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst veroorzaakt of dreigt te veroorzaken, stelt de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis en geeft aan gedurende welke periode deze tekortkoming of vertraging naar verwachting zal voortduren. De betrokken partij neemt redelijke maatregelen om de gevolgen van het geval van overmacht te verzachten.

12.7 Ontheffing. Het niet uitoefenen of niet afdwingen van een recht of bepaling van deze Overeenkomst houdt geen verklaring van afstand in van een dergelijk recht of bepaling.

12.8 Taal. Deze Algemene Voorwaarden kunnen in meerdere talen beschikbaar zijn, maar de Engelse versie wordt beschouwd als de authentieke en officiële versie.